Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2018) – 118.97
MNiSW – 20
Average rejection rate – 26.47%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online)
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2010, vol. 40, nr 4, October-December, p. 19–26

Publication type: original article

Language: Polish

Preferencje uwalniania ibuprofenu z rynkowych produktów leczniczych determinowanych udziałem substancji pomocniczych o charakterze polimerów

Ibuprofen release preferences of medicinal products, the market share of excipients vement of a polymer

Michał Krzysztof Kołodziejczyk1,, Justyna Kołodziejska1,, Marian Mikołaj Zgoda1,

1 Zakład Technologii Postaci Leku Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie

Na rynku farmaceutycznym, oprócz wariantowości technologicznej postaci leku z ibuprofenem, występuje także zmienność form chemicznych i krystalograficznych samego ibuprofenu. Dlatego ibuprofen znajduje zastosowanie nie tylko w postaci kwasu, lecz również w postaci soli sodowych ibuprofenu, czy hydrofilowych kompleksów solubilizowanych o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie. Powyższe wpływa na zmienność parametrów technologicznych mierzonych metodami kontroli jakości, stanowiących normę farmakopealną. Na podstawie informacji zebranych w aptekach można również sądzić, że działanie farmakologiczne tożsamych postaci leku z ibuprofenem w tej samej dawce, jest różnie postrzegane przez chorych oczekujących komfortu procesu leczenia, którego efekt ma być skuteczny. Powyższe argumenty skłaniają do podjęcia badań nad oceną różnic, występujących pomiędzy poszczególnymi rynkowymi wersjami postaci leku z ibuprofenem.

Abstract

On pharmaceutical market, beside technological variability of the forms of a drug with ibuprofen, there also occurs variability of chemical and crystallographic forms of ibuprofen itself. The above allows to use ibuprofen not only in the form of pure acid, but also forms of ibuprofen sodium salts or hydrophilic solubilized complexes of very good solubility in water. The above influences changeability of technological parameters measured with the use of methods of quality control being the pharmacopeal standard. On the basis of information collected in pharmacies, it can be also considered that pharmacological effect of identical forms of drugs with ibuprofen in the same dose is differently perceived by patients expecting comfort of the process of treatment, the result of which is to be effective. The above arguments induce undertaking studies on the estimation of differences occurring between particular market versions of the forms of a drug with ibuprofen.

Słowa kluczowe

ibuprofen, dostępność farmaceutyczna, płyny biorcze, sok żołądkowy, sok jelitowy

Key words

ibuprofen, pharmaceutical availability, dialysis fluids, gastric juice, intestinal juice

References (17)

 1. Chwalibogowska-Podlewska A., Podlewski J. K.: Leki Współczesnej Terapii. Wydanie XVI, Split Trading Sp. z o.o., Warszawa, 2003.
 2. Gomółka W.: Niesteroidowe leki przeciwzapalne-wybrane zagadnienia. Farmacja Polska (1996), 52, 10–18.
 3. Zubrzycka-Sienkiewicz A.: Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Lek w Polsce (2002), 12, 12, 66–83.
 4. Muller r. h., hildebrand G. e.: Technologia Nowoczesnych Postaci Leku, PZWl, Warszawa 1998,
 5. Kozakiewicz M., Kuna P.: Walka z bólem w chirurgii stomatologicznej – niesteroidowe leki przeciwzapalne. Magazyn Stomatologiczny (1999), 9, 32–36
 6. Zgoda M .M., Kołodziejska J.: Wpływ równowagi kwasowo-zasadowej śliny spoczynkowej na hydrotropową solubilizację i dostępność farmaceutyczną wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Pol. J. cosmetol, (2003), 1, 56–68.
 7. European pharmacopoeia – third edition, pharmaceutical technological procedures, counsil of europe-strasburg codex, 1997, 127–135.
 8. Danek A.: chemia Fizyczna. PZWL, Warszawa 1987.
 9. Janicki S., Sznitowska M.: Fini A., bergamante V., ceschel G.c., ronchi c., Mores c.A.: Fast dispersible/slow releasing ibuprofen tablets. eur. J. Pharm. biopharm. (2008), 69, 1, 335–341.
 10. Pflegel P., Dittgen M.: Drugs and the body (VI) – Transdermal therapeutic systems. Pharmazie. (1987), 42, 799–809.
 11. Vueba M.L., batista De carvalho L.A., Veiga F., Sousa J. J, Pina M.e.: role of cellulose ether polymers on ibuprofen release from matrix tablets., Drug Dev. Ind. Pharm., (2005), 31, 7, 653–665.
 12. Santos h., Veiga F., Pina M.e., Sousa J. J.: compaction, compression and drug release roperties of diclofenac sodium salt and ibuprofen pellets comprising xanthan gum as a sustained release agent. Int. J. Pharm., (2005), 295, 1–2, 15–27.
 13. Krówczyński L.: Podstawy biofarmacji PZWL, Warszawa, 1979.
 14. Farmakopea Polska VIII, t. I, II, III, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczna, Warszawa 2008
 15. Guidance For Industry, U.S. Department of health and human Services, fda, center for Drug evaluation and research, august 2000 bp.
 16. Janicki S., Sznitowska M., Zieliński W.: Dostępność farmaceutyczna i biologiczna leków. Warszawa 2001.
 17. Stanisz A.: Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe. Medycyna Praktyczna, 1999, 6(100), 7(101), 8(102), 9(103).