Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2018) – 118.97
MNiSW – 20
Average rejection rate – 26.47%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online)
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2010, vol. 40, nr 4, October-December, p. 63–68

Publication type: clinical case

Language: Polish

Zastosowanie dakronowej rozgałęzionej protezy naczyniowej oraz politetrafluoroetylenowej protezy wewnątrznaczyniowej w leczeniu hybrydowym piersiowo-brzusznego tętniaka aorty

The use of dacron Quatro-furcate prosthesis and PTFE-stentgraft in the treatment of thoraco-abdominal aneurysm

Dariusz Janczak1,, Artur Pupka1,, Jan Skóra1,

1 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, AM we Wrocławiu

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek chorego z dużym tętniakiem piersiowo-brzusznym obejmującym lewą tętnicę podobojczykową. Chory był wcześniej leczony operacyjnie z powodu tętniaka aorty brzusznej. Leczenie operacyjne klasyczne obciążone było dużym ryzkiem zgonu. W tej sytuacji zdecydowano się na wykonanie zabiegu hybrydowego. W I etapie odtworzono dopływ krwi do naczyń trzewnych z zastosowaniem protezy naczyniowej dakronowej, pokrytej kolagenem, jednostronnie welurowanej, podwójnie rozgałęzionej, a w II etapie wszczepiono protezę wewnątrznaczyniową politerafluoroetylenową. Dzięki zabiegowi hybrydowemu osiągnięto przeżycie chorego w 7-letniej obserwacji.

Abstract

In the work a case of patient with thoracoabdominal aneurysm in area of subclavian artery was presented. The patient was previously operated on because of abdominal aneurysm. There was a risk of death when performing classic surgical treatment. In the presented situation hybrid operation was performed. In the first stage the inflow of the blood to blood-vessels with the use quarto-bifurcatione dacron with collagen vascular prosthesis was reconstructed and in the second stage stentgraft was implanted. The patient’s survival during seven years long observation was reached owing to the fact that hybrid operation was performed.

Słowa kluczowe

tętniak piersiowo-brzuszny, zabieg hybrydowy, proteza wewnątrznaczyniowa, proteza naczyniowa dakronowa, pokryta kolagenem, jednostronnie welurowana, podwójnie rozgałęziona

Key words

thoraco-abdominal aneurysm, hybrid operation, stentgraft, quatro-bifurcatione dacron with collage prosthesis

References (30)

 1. Pawłowski S., Pupka A., Skóra J., Janczak D. i in.: Własne doświadczenia w operacjach tętniaków piersowo-brzusznych metodą Crawforda. Pol. Przeg. Chir. (2004), 76, 669–677.
 2. Pupka A., Pawłowski S., Janczak D. i in.: Leczenie operacyjne i wewnątrznaczyniowe tętniaków aorty piersiowo-brzusznej z wykorzystaniem protez naczyniowych. Polimery w Medycynie (2006), 36, 1, 55–59.
 3. Safi H.: How I do it: thoracoadominal aortic aneurysym graft replacment. Cardiovasc. Surg. (1999), 7, 607–613.
 4. Pawłowski S., Janczak D., Pupka A. i in.: Tętniaki piersiowo-brzusznego odcinka aorty. Twój Mag. Med. (2004), 1, 574–578.
 5. Resch T. A., Grenberg r. K., Lyden S. P.: Combined staged procedures for the treatment of thoracoabdominal aneurysm. J. Endovasc. Ther. (2006), 13, 4, 481–489.
 6. Parodi J. C., Palmaz J. C., Barone H. D.: Transfemoral intraluminal graft implantation for abdominal aortic aneurysm. Ann. Vasc. Surg. (1991), 5, 6, 491–499.
 7. Black S. A., Wolfe J. H., Clark M. et al.: Complex thoracoabdominal aortic aneurysms; endovascular exclusion with visceral revascularization. J. Vasc. Surg. (2006), 43, 6, 1081–1089.
 8. Bockler D., Schumacher H., Klemm K., et al.: Hybrid procedures as a combined endovascular and open approach for pararenal and thoracoabdominal aortic pathologies. Langenbecks Arch. Surg. (2007), 392, 6, 715–723.
 9. Fulton J. J., Farber M. A., Marston W. A., et al.: Endovascular stent-graft repair of pararenal and type IV thoracoabdominal aortic aneurysm with adjuctive visceral reconstruction. J. Vasc. Surg. (2005), 41, 2, 191–198.
 10. Svensson J. G., Crawford E. S., Hess K. r. et al.: Expirence with 1509 patients undergoing thoracoabdominal aortic operations. J. Vasc. Surg. (1993),17, 2, 357–368.
 11. Safi H. J., Miller C. C., Huynh T. T., et al.: Distal aortic perfusion and cerebrospinal fluid drainage for thoracoabdominal and descending thoracic aortic repair: ten years of organ protection. Ann. Surg. (2003), 238, 3, 372–380.
 12. Estrera A. L., Miller C. C., Huynh T. T., et al.: Neurologic outcome after thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysm repair. Ann. Thorac. Surg. (2001), 72, 4, 1225–1230.
 13. Szydłowski Z., Skóra K., Szyber P., et al.: Własne doświadczenie w chirurgicznym leczeniu tętniaków aorty w odcinku piersiowo-brzusznym. Pol. Tyg. Lek. (1986), 41, 1154–1156.
 14. Dorobisz A., ruciński A. Strzałkowska E.: Izolowane tętniaki aorty brzusznej i piersiowo-brzusznej leczone operacyjnie u chorego z zespołem Marfana. Pol. Przegl. Chir. (1998), 70, 522–527.
 15. Szydłowski Z., Skóra K., Szyber P., et al.: Tętniaki piersiowo-brzusznego odcinka aorty. Pol. Przegl. Chir. (1986), 58, 392–399.
 16. Clouse W. D., Marone L. K., Davison J., et al.: Late aortic and graft-related events thoracoabdominal aneurysm repair. J. Vasc. Surg. (2003), 37, 254–261.
 17. Derrow A. E., Seeger J. M., Dame D. A., et al.: The outcome in the united States after thoracoabdominal aortic aneurysm repair,renal artery by-pass and mesenteric revacularisation. J. Vasc. Surg. (2001), 34, 54–61.
 18. Barbato J. E., Kim J, Y., Zenati M., et al.: Contemporary results of open rep air of ruptured descendenting thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysym. J. Vasc. Surg. (2007), 45, 667–676.
 19. Covan J. A. Jr, Dimick J. B., Henke P. K., et al.: Surgical treatment of intact thoracoabdominal aortic aneurysym In the united States: hospital and surgeon volume-related outcomes. J. Vasc. Surg. (2003), 37, 1169–1174.
 20. Covan J. A. Jr, Dimick J. B., Wainess r. M., et al.: ruptured thoracoabdominal aortic aneurysm treatment in the united States: 1988 to 1998. J. Vasc. Surg. (2003), 38, 319–322.
 21. Melissano G., Civilini E., Marrocco-Tischitta M. M., et al.: Hybrid endovascular and off-pump open surgical treatment for synchronous aneurysm of the aortic arch, brachiocephalic trunk, and abdominal aorta. Tex Heart Inst. J. (2004), 31, 3, 283–287.
 22. Schumacher H., Von Tengg-Kobligk H., Ostovic M., et al.: Hybrid aortic procedures for endoluminal arch replacement in thoracic aneurysms and type B dissections. J. Cardivasc. Surg. 2006), 47, 5, 509–517.
 23. Greenberg r. K., Haddad F., Svensson L., et al.: Hybrid approaches to thoracic aortic aneurysms :the role of endovascular elephant trunk completion. Circulation (2005), 112, 17, 2619– 2626.
 24. Chiesa r., Tshomba Y., Melissano G., et al.: Hybrid approach to thoracoabdominal aortic aneurysms in patients with prior aortic surgery. J. Vasc. Surg. (2007), 45, 6, 1128–1135.
 25. Zhou W., reardon M., Peden E. K., et al.: Hybrid approach to complex thoracic aortic aneurysms in high – risk patients:surgical challenges and clinical outcomes. J. Vasc. Surg. (2006), 44, 4, 688–693.
 26. Donas K. P., Czerny M., Guber I., et al.: Hybrid open-endovascular repair thoracoabdominal aortic aneurysms: current status and level of evidence. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. (2007), 34, 5, 528–533.
 27. Coselli J. S., LeMaire S. A., Conklin L. D., et al.: Left heart bypass during descending thoracic aortic aneurysm repair does not reduce the incidence of paraplegia. Ann. Thorac. Surg. (2004), 77, 1298–1303.
 28. Estrera A. L., Miller C. C., Chen E. P., et al.: Descending thoracic aortic aneurysm repair: 12 year experience using distal aortic perfusion and cerebrospinal fluid drainage. Ann. Thorac. Surg. (2005), 80, 1290–1296.
 29. Panneton J. M., Hollier L. H.: Dissecting descending thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysms. Ann. Vasc. Surg. (1995), 9, 596–605.
 30. Fleck T. M., Hutschala D., Tschernich H., et al.: Stent graft placement of the thoracoabdominal aorta in a patient with Marfan syndrome. J. Thorac. Cardivasc. Surg. (2003), 125, 1541–1543.